งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 284
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงภัทราวดี    ฤทธิผล
2. เด็กหญิงเบญจลักษณ์    สีสุวงศ์
3. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์    โคตรชุม
1. นางสาวศรินยา    สาระบัว
2. นายไพรัช    พลแสน
2 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ
3 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวสิริยากร    พรมเขต
2. เด็กชายธีรวุฒิ    สนธิหา
3. เด็กหญิงภรัณธิตา    รักพรม
1. นางสิริพร    วงศ์ว่องไว
2. นางอำพันธ์    บรรลือ
4 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงหนูกาญจน์    นางาม
2. เด็กหญิงอรฤทัย    พรหมกสิกร
3. เด็กหญิงภัทธิรา    แก้วคูนอก
1. นายจันทา    โกมลศรี
2. นางอุไรพร    จันทา
5 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ
6 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปนัดดา    ตาทอง
2. เด็กหญิงลำใย    สายโยรักษ์
3. เด็กหญิงโสรยา    ศรีสาพันธุ์
1. นางนะพาภรณ์    ปัญญาสาย
2. นางศรีสุดา    พุทธรักษา
7 โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    บุตรสุรินทร์
2. เด็กหญิงอนงค์นภา    อัมรา
3. เด็กหญิงอธิวา    กาณวงศ์
1. นางกีรติ    สายสิงห์
2. นายทิกร    เกื้อทาน
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุภารัตน์    พลสงคราม
2. เด็กชายพงษ์ทวัฒน์    ใจเที่ยง
3. เด็กชายจักรินทร์    มงคลมาตย์
1. นางสาวจรัญญา    ศรีมาพันธ์
2. นางสาวอณิศรา    จันทรภูมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................