งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 283
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายธราธิป    จันทร์โสภณพงษ์
1. นายชินวัตร    นามแสน
2 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวสุภาพร    จันทศร
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมปอง    ศรีภิรมย์
3 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวนิภาพร    ตุระพันธ์
1. นางผ่องพักตร์    บัวสด
4 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ
5 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวพรนภัส    ใกล้แก้ว
1. นางกนกวรรณ    บั้งทอง
6 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวอรนิสา    บุญรอด
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ    พงษ์สุพรรณ์
7 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวอารีรัตน์    วงศ์จันลา
1. นางอมรศรี    แฝงเพ็ชร
8 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวอรวรรณ    อุดรสาร
1. นางนุสราวดี    อนันต์เรือง
9 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวชุติมา    ลาภมาก
1. นางสบาไพ    คำเลิศ
10 โรงเรียนมัธยมแมด สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวอรุณรัศมี    หาญจิต
1. นางสาววิชญาพร    ภาเรือง
11 โรงเรียนจิกดู่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวเพียงขวัญ    ไกยสวน
1. นางปราถนา    ดวงมาลา
12 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวชฎาพร    อดทน
1. นายสายธาร    มากงลาศ
13 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายนาวี    ธรรมบุตร
1. นายสัตถี    อินทรบุตร
14 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวศิริลักษณ์    วุฒิชัย
1. นางสาวมะลิดา    บุตรมาศ
15 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายชินวัตร    ป่าอ้อย
1. นางสาวรัศมี    ผุดผ่อง
16 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวพิกุล    บุญวรรณ์
1. นางสาววศินี    ธรรมศรี
17 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายกิตติพงษ์    พงษ์พันนา
1. นายวชิระ    ขินหนองจอก
18 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................