งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 282
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายนนท์ปวิธ    บัวทอง
1. นางกนิษฐา    พรมทา
2 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์    ชะชิกุล
1. นายพยุง    โสพลสุข
3 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวบุษบา    ต้นโพธิ์
1. นางสาววิภาวรรณ    อาจธะขันธ์
4 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐญา    เชื้อธรรม
1. นางวิภารัตน์    คณะพันธ์
5 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวรัชนูกร    เรียบเรียง
1. นางสาวจันทร์สุดา    ธิมาทาน
6 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    โล่ห์ชัย
1. นางอุไรพร    จันทรา
7 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุภารักษ์    สมสุข
1. นายปฏิวัติ    อินทร์ขาว
8 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ชินวงษ์
1. นางขวัญนรี    คณาเสน
9 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายสุรศักดิ์    งิ้วลาย
1. นางรุ่งกาญจน์    พรหมศรี
10 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายปิยะรัตน์    ลอยลม
1. นางประภาพร    พรมกสิกร
11 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวกนกวรรณ    ศรีลาศักดิ์
1. นางวชิราภรณ์    นอระกา
12 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงนิภาภัทร    แสงเขียว
1. นางประยอม    กาสิงห์
13 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา    พรมรัตน์
1. นางปุนณภา    มุสิกะสาร
14 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายเอกชัย    ลาภสาร
1. นางสาวรัศมี    ผุดผ่อง
15 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายจีระศักดิ์    มงคล
1. นางสาววศินี    ธรรมศรี
16 โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายจักรกฤษ    จันดาวงศ์
1. นางกีรติ    สายสิงห์
17 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายอธิวัฒน์    มีทองแสน
1. นายวีระยุทธ    โสระเวช
18 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์    ปัญญาดิษฐ์
1. นายสุรชัย    แก้วหาวงศ์
19 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงเทาทอง    ปากวิเศษ
1. นางสาวณัฐธิดา    สุริยะศรี
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    ทองสมุทร์
1. นางสาวจินดาภรณ์    ช่วยสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................