งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 281
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวนุสรา    ดวงมาลย์
2. นางสาวศิลาพร    สังกะสี
1. นางพรทิพย์    ฝ่ายบุตร
2. นางรำพึง    ไชยกุฉิน
2 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวนิติญา    ศรีวิบูรณ์
2. นางสาวละอองดาว    ใหม่ปุ้ย
1. นางสาวพันิภา    จันทะโสม
2. นางสิริลักษณ์    โสพลสุข
3 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวอารียา    คณาวัน
2. นางสาวคริษฐา    อาริจิตร์
1. นายเกรียงไกร    ตั้งตระกูล
4 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวจรัญยา    จันวัน
2. นางสาวสมฤทัย    สิงคิบุตร
1. นางปัทมาพร    พลเยี่ยม
2. นางสาวพรปรียา    อมรวงศ์
5 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายศรยุทธ    ทองกันยา
2. นางสาวขนิษฐา    ปราณีวงศ์
1. นางพากเพียร    กัลยา
6 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวอรทัย    บุญกัณฑ์
2. นางสาวอัญริยา    พึ่งพบ
1. นายชาญณรงค์    เมืองฮาม
7 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายภักดี    พรหมกสิกร
2. นางสาวอมรพรรณ    เกษทอง
1. นางอุรักษ์    บำรุงวงศ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ทองจันทร์
8 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวกมลวรรณ    แก้วสิมมา
2. นางสาวปภัสรา    อบทอง
1. นางสาวสุวรรณี    สมสืบ
9 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวสุภางค์    มังฉกรรจ์
2. นายณัฐพงษ์    ภักดีวงษ์
1. นางสาวปริยากร    อินทร์ขาว
10 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวเยาวลักษณ์    กันยุตะ
2. นางสาวนิตยา    สีหาราช
1. นางรัตนา    แสนแดง
11 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายรุ่งสุริยา    เหลือจาด
2. นางสาวจุฬาลักษณ์    สีทอง
1. นางนวนิตย์    เชาวนะกิจ
12 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวมัทนาวีร์    จันทวงศ์
2. นางสาวอรพรรณ    กันธินาม
1. นางคัทยวรรณ    ปาวะรีย์
2. นางสมปรารถนา    วิชิตพันธ์
13 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวนิตยา    บุญเรือง
2. นางสาวนภาภรณ์    อ่อนตา
1. นางนิภารัตน์    ลาภภิญโญ
2. นางสาวอัจจิมา    เจริญรัตน์
14 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวฐิติยาภรณ์    จันทรลุทิน
2. นางสาวจารุวรรณ    สายวรณ์
1. นางลัคนา    สันตะวงศ์
15 โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวเจนจิรา    เบ็ญมาส
2. นางสาวกุลธิดา    สารธิมา
1. นางภัททิรา    เอี่ยมประโคน
16 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวพิมพ์ผกา    ป้อมหิน
2. นางสาววัชรียาพร    โยคะสิงห์
1. นางจิราภรณ์    ยงยุทธ
2. นางพิสมัย    บุญยงค์
17 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวแพรวพัน    อาบุญงาม
2. นางสาวดวงนภา    ศิลากิจ
1. นางมาลา    พิมพ์หาร
2. นางสาวสุภาพร    นิยม
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวพรชนก    สมหวัง
2. นางสาวรุ่งนภา    พิลาสุข
1. นางภาวิดา    วรรณเสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................