งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 280
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจิตรกมล    บุญหาญ
2. เด็กหญิงจรัสรวี    เชื้อสิงห์
1. นางสาวคัชรินทร์นี    อารีรักษ์
2. นางสาวโสภิตรา    บุญโสภา
2 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงอรทัย    วงษาภา
2. เด็กหญิงวิไลวัลย์    วังสการ
1. นางวิไลพร    เหมือนมาตย์
3 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงยลดา    หวังผล
2. เด็กหญิงขนิษฐา    ทิพย์ประไพ
1. นายเกรียงไกร    ตั้งตระกูล
4 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    นิลภา
2. เด็กหญิงศิรินันท์    สุพัฒน์
1. นางสาวจารุวรรณ    ยืนสุข
2. นางพนิดา    ไตรยวงศ์
5 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายพุทธิชาติ    เมาแรต
2. เด็กชายคณิตพงศ์    โมขศักดิ์
1. นางสมปอง    จันทะหงษ์
6 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายศิริโชติ    ปัสสาคำ
2. เด็กชายอังกูร    แก้ววันนา
1. นายชาญณรงค์    เมืองฮาม
7 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงระวิภัทร    อินทะมนต์
2. เด็กหญิงสรัลพร    ปานอินทร์
1. นางสาวพิสมัย    ตาละคุณ
2. นางสาวโสภิรัช    บุญมาศ
8 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ขุมทอง
2. เด็กหญิงศิลามณี    มิลภา
1. นางสาวสุวรรณี    สมสืบ
9 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    ถือโคตร
2. เด็กหญิงชุตินันท์    ปัญญาดี
1. นางรัตนา    แสนแดง
10 โรงเรียนมัธยมแมด สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปวีณา    โพธิรักษ์
2. เด็กหญิงสุภาพร    นามสุโพธิ์
1. นายไกรวุฒิ    ศรีสุข
11 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงญาสุมิน    เสวะมาตย์
2. เด็กหญิงวัชรินธรณ์    สีสด
1. นางนวนิตย์    เชาวนะกิจ
2. นางสาวศิริอาภา    เหล่างาม
12 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายตุรพล    พลหาญ
2. เด็กชายสันติภาพ    บัณฑิตเสน
1. นางคัทยวรรณ    ปาวะรีย์
2. นางสมปรารถนา    วิชิตพันธ์
13 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวชนกนันท์    หอมสิน
2. นางสาวณัฐธิดา    คามใส
1. นายสุนทร    ศรีเดช
14 โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย    บุตรพรม
2. เด็กหญิงปิยะธิดา    ปั้นแหน่งเพ็ชร
1. นางภัททิรา    เอี่ยมประโคน
15 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชลธิชา    มุทาพร
2. เด็กหญิงแจ่มนภา    แสนโท
1. นางจิราภรณ์    ยงยุทธ
2. นางสุภาภรณ์    ทองกลม
16 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงรัตติกาล    แก้วหาวงศ์
2. เด็กหญิงวรรณิภา    เรืองศรี
1. นางสาวสุภาวดี    ไกยพันธ์
2. นางสาวเยาวมาลย์    ภารสมบูรณ์
17 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงนริศรา    ขำคมกูล
2. เด็กหญิงพิมลภัทร    พลราษฎร์
1. นางสาวจิดาภา    หิรัญสิงห์
2. นางสาวอรชา    นนทะสิงห์
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงนันทกาล    ทุ่มโมง
2. เด็กหญิงวริยา    โวระแสง
1. นางภาวิดา    วรรณเสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................