งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 279
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวสุนันทา    สุวรรณกูล
2. นางสาวทองประกาย    ไชยเสนา
3. นางสาวศิรินภา    แสนทม
1. นางมยุรี    บุญรอด
2. นายศรายุทธ    ศรีภา
2 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวนุสบา    ทันที
2. นางสาวทับทิม    สาระบัว
3. นางสาวนุชนาถ    สายสิน
1. นางพนิดา    ไตรยวงศ์
2. นางสาวพัชร์    โชติเนตร
3 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวธัญญาภรณ์    กตัญญู
2. นางสาวอมลนัฐ    ภาระราช
3. นายพลาธิป    สาระคำ
1. นางกชกร    สารราษฎร์
4 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวอุษา    แสงทอง
2. นางสาวมลิวัลย์    จันทร์แรม
3. นายทัช    พันธ๋จูม
1. นางจำปี    ผิวอ่อน
5 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายสหชัย    สระบัวคำ
2. นายนครินทร์    ศรีสุวรรณ
3. นายเศรษฐพงษ์    พลอยพันธ์
1. นางนวนิตย์    เชาวนะกิจ
6 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวศิริลักษณ์    โทริพันธ์
2. นางสาวกัญญารัตน์    มีทรัพย์
3. นางสาววิสุดา    เครือดี
1. นางคัทยวรรณ    ปาวะรีย์
2. นางอิฐิพร    สมคิด
7 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายศักดิ์สิทธิ์    นนทะคุณ
2. นางสาวจิตรดา    อุปลาวัลย์
3. นางสาวสุภาภรณ์    บุญธิมาศ
1. นางลัคนา    สันตะวงศ์
8 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวจันทร์จิรา    ต้นโพธิ์
2. นางสาวธัญญารัตน์    อาศัยนา
3. นางสาวปวีณา    รื่นเริง
1. นางพิสมัย    บุญยงค์
2. นางสุภาภรณ์    ทองกลม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................