งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 278
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกพร    ธานี
2. เด็กหญิงศศิจุฑา    ทองเกษ
3. เด็กหญิงชุตินันท์    ชมภูจันทร์
1. นางมยุรี    บุญรอด
2. นายศรายุทธ    ศรีภา
2 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายนันทวัฒน์    วงแก่น
2. เด็กหญิงเนตรชนก    ไตรยวงศ์
3. เด็กหญิงสโรชา    ทองอำไพ
1. นางพนิดา    ไตรยวงศ์
2. นางสาวพัชร์    โชติเนตร
3 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปภัสรา    ไชยขาว
2. เด็กหญิงวรรณภา    ถนอมมั่น
3. นายเกรียงศักดิ์    ศิลชาติ
1. นางชิดชนก    ไชยขาว
4 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพิชญา    พิมเพ็ง
2. เด็กหญิงสุภัชศร    ผานัด
3. เด็กหญิงพนิดา    สีเขียว
1. นางสาวประไพศรี    ธรรมสัตย์
2. นางเบญญาภา    บุญมาศ
5 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ฉิมพลี
2. เด็กหญิงศศิธร    ชำนาญเวช
3. เด็กหญิงผณินทรา    ดอกพุฒ
1. นางนวนิตย์    เชาวนะกิจ
2. นางสาวศิริอาภา    เหล่างาม
6 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    คำนนท์
2. เด็กหญิงพิมพิศา    เสนสอน
3. เด็กหญิงกิตติยา    ผ่องแผ้ว
1. นางคัทยวรรณ    ปาวะรีย์
2. นางอิฐิพร    สมคิด
7 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงดารารัตน์    ยศกลาง
2. เด็กหญิงนิภาภร    ทองวรณ์
3. เด็กหญิงพิมรดา    รัตนา
1. นางจิราภรณ์    ยงยุทธ
2. นางพิสมัย    บุญยงค์
8 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายนันธิวัฒน์    ทวีกันฑ์
2. เด็กชายธนพนธ์    จันดาวงศ์
3. เด็กหญิงรัตติกาล    แก้วหาวงศ์
1. นางสาวจตุพร    ทันจิตร์
2. นางสาวสุภาวดี    ไกยพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................