งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 277
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวจิรวรรณ    หันจางสิทธิ์
1. นางสมจิตร    แก้วมีศรี
2 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาววิภาดา    ธรรมปัต
1. นางสาวพันิภา    จันทะโสม
3 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายภาณุพงษ์    จันวัน
1. นางสาวจารุวรรณ    ยืนสุข
4 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวอารียา    แก้ววันนา
1. นายโฆษพงศ์    จันทร์ดี
5 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวอันธิกา    ยอดวงศ์
1. นางสาวดาราทิพย์    สมภพ
6 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาววิยุดา    จารุวัฒนา
1. นางสาวเสาวลักษณ์    ทองจันทร์
7 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวสุธิดา    สุขรักษา
1. นางเกษร    พลหาญ
8 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวปวีณา    ใจใหญ่
1. นางสาวณิชาวรินทร์    ลาหาญ
9 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวศรีสุดา    อิ่มรักษ์
1. นางสาวศิริอาภา    เหล่างาม
10 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวสุมณฑา    จรรยากรณ์
1. นางจันทา    ทองน้อย
11 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวอัญชิสา    โสสมสี
1. นางนิ่มนวล    ขันเงิน
12 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวจิราภรณ์    หมิ่งทอง
1. นางพิสมัย    บุญยงค์
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวมาลัย    เหฬา
1. นางภาวิดา    วรรณเสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................