งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 276
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุนิศา    เทศนา
1. นางกมลวรรณ    มานาม
2 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสิรินธร    บุญภาย
1. นางพิชรารัตน์    มีทอง
3 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงอนุสรา    อุดมลาภ
1. นางสาวพันิภา    จันทะโสม
4 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงภัทรวดี    โสภากันต์
1. นางมะยุรี    กองไชย
5 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชไมพร    สิงห์ทอง
1. นางสาวจารุวรรณ    ยืนสุข
6 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงรัชกิจ    ก้อนคำ
1. นางดรุณี    เรืองหงษา
7 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงฐิติมา    อยู่เย็น
1. นางสาวดาราทิพย์    สมภพ
8 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายศรศักดิ์    เบ้าเงิน
1. นางสาวเสาวลักษณ์    ทองจันทร์
9 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวเพ็ญนภา    จันทร์สิงห์
1. นางสาวกมลพรรณกันตยา    ดอกจันรี
10 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงวีณา    สุภาพันธ์
1. นางสาวพรินพร    ทองจัตุ
11 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    กงทอง
1. นางสาวณิชาวรินทร์    ลาหาญ
12 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกชกร    ไชยนอก
1. นางสาวศิริอาภา    เหล่างาม
13 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงภัทรลดา    ใจกล้า
1. นางพัชราภรณ์    ทองพันธ์
14 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    เหล่าจันทร์
1. นางสาวปุญญฺสา    ทางนที
15 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวชมพูนุท    พระโสภา
1. นายบรรจบ    บุพชาติ
16 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุคนทิพย์    นนทะคำ
1. นางสุภาภรณ์    ทองกลม
17 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงรัชนี    ชูภิรมย์
1. นางสาวเยาวมาลย์    ภารสมบูรณ์
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงวิชชุดา    สิงห์สุข
1. นางภาวิดา    วรรณเสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................