งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 275
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาววาธีนี    แก่นสาร
1. นางสาวเพชรศรี    บุญสุภาพ
2 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวสาวิตรี    พิลึก
1. นางพิชรารัตน์    มีทอง
3 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวเบ็ญจมาภรณ์    หลุ่มเป้า
1. นางสุดเขตร    ศรีวะรมย์
4 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวพัชรี    การุณย์
1. นางปัทมาพร    พลเยี่ยม
5 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวรจรินทร์    สีวจูม
1. นางกชกร    สารราษฎร์
6 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวกฤษณวรรณ    สุดา
1. นางปิยาภรณ์    สงตลาด
7 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวพัชรี    พลอินทร์
1. นางอุรักษ์    บำรุงวงศ์
8 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวสุปราณี    บุญปก
1. นางสาวสุวรรณี    สมสืบ
9 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายวีระพงษ์    ป้องคำลา
1. นางสาวปริยากร    อินทร์ขาว
10 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวดวงฤทัย    กาณารักษ์
1. นางจำปี    ผิวอ่อน
11 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวฐิติมา    โคตรวงศ์
1. นายภาสกร    ดีแสง
12 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวสุกัญญา    สมจิตร
1. นางคัทยวรรณ    ปาวะรีย์
13 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวบุษกร    เพ็งพา
1. นางพรรณธิรา    ได้พึ่ง
14 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวเนตรยา    วันทาพงษ์
1. นางสาวปรารถนา    คำลา
15 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาววาสนา    สินชู
1. นายสุนทร    ศรีเดช
16 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวนิรัชพร    ต้นโพธิ์
1. นางสุภาภรณ์    ทองกลม
17 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวนริษา    งามวงศ์
1. นางสาวเยาวมาลย์    ภารสมบูรณ์
18 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวอุมาพรรณ    กลิ่นปทุมทิพย์
1. นางมาลา    พิมพ์หาร
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวประภาพร    คูณมี
1. นางภาวิดา    วรรณเสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................