งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 274
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพุทธพร    ทองแดง
1. นางละเอียด    อึ้งตระกูล
2 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายธรรมนูญ    บุดดีสิงห์
1. นางสาวคิศมัย    โสระเวช
3 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวสุพรรษา    กานุสนธิ์
1. นางมะยุรี    กองไชย
4 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สวัสดิ์เล็ก
1. นางสาวจารุวรรณ    ยืนสุข
5 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงศุภนิดา    คำโกน
1. นางกชกร    สารราษฎร์
6 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    โสมรักษ์
1. นางปิยาภรณ์    สงตลาด
7 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุนะธิดา    ภูมิภาค
1. นางอุรักษ์    บำรุงวงศ์
8 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกชกร    นารีบุตร
1. นางสาวสุวรรณี    สมสืบ
9 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงธิติญา    มีถาวร
1. นางสาวพรินพร    ทองจัตุ
10 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสมฤทัย    ไขแสง
1. นางสายจิต    อดกลั้น
11 โรงเรียนมัธยมแมด สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงบัวทิพย์    วังทะพันธ์
1. นางสาวทิวากร    เกณฑ์สาคู
12 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปัชมาพร    โสวันนา
1. นางรณิดา    กฤษฎาชาตรี
13 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจินตหรา    บรรเทา
1. นายสถิตย์    หงษ์พันธ์
14 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวขวัญนภา    นนทวงค์
1. นายอุดร    ยอดมงคล
15 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    วีระพันธ์
1. นางสาวปรารถนา    คำลา
16 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวสุขฤทัย    ทองโท
1. นางนาลอน    ศรีวะลักษณ์
17 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงเบญจมาส    กัลยารัตน์
1. นางจิราภรณ์    ยงยุทธ
18 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงอาริญา    สราญรมย์
1. นางสาวจตุพร    ทันจิตร์
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงธนิดา    เติมสุข
1. นางภาวิดา    วรรณเสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................