งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 273
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวพิมพิศา    คูณมา
1. นางพรทิพย์    ฝ่ายบุตร
2 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวณิรมล    ลุนชิตร
1. นางสาวคิศมัย    โสระเวช
3 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวดารามัย    เพ็งพาทย์
1. นางสิริลักษณ์    โสพลสุข
4 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวนิจฉรา    แก้วมงคล
1. นางสุดเขตร    ศรีวะรมย์
5 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาววรรณภา    วรรณกาล
1. นางปัทมาพร    พลเยี่ยม
6 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวปัณฑิตา    คิดรอบ
1. นางพากเพียร    กัลยา
7 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวสินจัย    ศรีจันทร์
1. นางปิยาภรณ์    สงตลาด
8 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวนันทิภา    อานนท์
1. นางสาวพิสมัย    ตาละคุณ
9 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวจุฑาทิพย์    ศิริขันธ์
1. นายวินัย    พิมพ์สมาน
10 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวนภาพร    กลมเกลียว
1. นางสาวปริยากร    อินทร์ขาว
11 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวพุทธรักษ์    หาชัย
1. นางแรมใจ    ปลดเปลื้อง
12 โรงเรียนมัธยมแมด สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายธีระพล    ธิวะพล
1. นายไกรวุฒิ    ศรีสุข
13 โรงเรียนจิกดู่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวพัชรศรี    พลรักษ์
1. นายมงคล    แสงย้อย
14 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวเดือน    ผ่องแผ้ว
1. นางพิมพ์โสภา    ฤทธิพรม
15 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวเพ็ญนภา    เกื้อกูล
1. นางสาวพรรณศรี    พุทธิวงศ์
16 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวเพ็ญพร    เสาทอง
1. นางพรรณธิรา    ได้พึ่ง
17 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาววิภานันท์    บุญกัณฑ์
1. นางณัฎฐิดา    ถีระพันธ์
18 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวจุฑาทิพย์    แผนสุพัฒน์
1. นายบรรจบ    บุพชาติ
19 โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวรุ่งทิวา    สันตะวงค์
1. นางวิจิตรา    มณีสาย
20 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวสวรินทร์    บวรเลิศกุญชร
1. นางสุภาภรณ์    ทองกลม
21 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวดวงใจ    สุภิวงค์
1. นางสาวจตุพร    ทันจิตร์
22 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวรุ่งทิวา    ศรีธร
1. นางมาลา    พิมพ์หาร
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวทอป่าน    สุขชัย
1. นางภาวิดา    วรรณเสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................