งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 272
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพิมมาดา    ชัยปัญญา
1. นางสาวโสภิตรา    บุญโสภา
2 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงภัณฑิลา    สุมานัด
1. นางสาวคิศมัย    โสระเวช
3 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายวีระพงษ์    นิยมธรรม
1. นางสิริลักษณ์    โสพลสุข
4 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงบุณฑริกา    ประทุม
1. นางสุดเขตร    ศรีวะรมย์
5 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ    หน่อปาล์ม
1. นางสาววรรณศรี    อุทธา
6 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์    ทองแล้ง
1. นางปิยาภรณ์    สงตลาด
7 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุวนันท์    บูชาพันธ์
1. นางสาวพิสมัย    ตาละคุณ
8 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุพัฒตา    กมลฤกษ์
1. นายวินัย    พิมพ์สมาน
9 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงนฤมล    ค่าแพง
1. นางแรมใจ    ปลดเปลื้อง
10 โรงเรียนมัธยมแมด สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงเจตษริน    โสภาภาค
1. นายไกรวุฒิ    ศรีสุข
11 โรงเรียนจิกดู่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวพรรณิภา    สิงห์ช่วย
1. นายมงคล    แสงย้อย
12 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงฐิติญา    กางกั้น
1. นางกัลยรัตน์    โกทัน
13 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายธนะพล    รักษาพล
1. นางสาวพรรณศรี    พุทธิวงศ์
14 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชุติมา    บรรเทา
1. นางไพบูลย์    มุระศรี
15 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวขวัญฤทัย    ทรัพย์นัน
1. นายประสิทธิ์    ประชุมเหล็ก
16 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวลัลนา    เนตรพราว
1. นายบรรจบ    บุพชาติ
17 โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงเด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    นะดาบุตร
1. นางวิจิตรา    มณีสาย
18 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงณดารัตน์    กุลสิงห์
1. นางนางพิสมัย    บุญยงค์
19 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงวรรณณิภา    เรืองศรี
1. นางสาวสุภาวดี    ไกยพันธ์
20 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงอมาวสี    พิลาพันธ์
1. นางสาวจิดาภา    หิรัญสิงห์
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจันทร์    อุ่นทอง
1. นางภาวิดา    วรรณเสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................