งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 229
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสิริวิมล    วันดี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    เสาะแสวง
1. นางสาวครองสุข    ทากุ
2. นางสาวนันทิวา    รักธรรม
2 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายวรเชษฐ์    กาฬบุตร
2. เด็กชายสิริภพ    ไวชนะ
1. นางขวัญใจ    จันทนะชาติ
2. นางสาววศินี    ธรรมศรี
3 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายเสริมศักดิ์    สมเมือง
2. เด็กชายอภินันท์    วุฒิชัย
1. นางสาวจตุพร    ทันจิตร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................