งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 166
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายศุภชัย    ดอกบัว
2. นายจตุรงค์    กันยะมาสา
3. นายนันทวัฒน์    วระโพธ์
1. นายธาดา    โคตรอาษา
2 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายอรัญ    พลศรี
2. นายวีระพงษ์    ป้องคำลา
3. นายวรพล    ทองรักษา
1. นายจักฤษณ์    สุรำไพ
3 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายระนองทรัพย์    รุ่งเรือง
2. นายณัฐนนท์    อุณาศรี
3. นายวุฒินันท์    สุขรี
1. นายทองแสง    หน่อแก้ว
2. นายเจษฎา    ศิริโภค
4 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายวิชัย    ป่าเขือ
2. นายชินวัตร    ป่าอ้อย
3. นายณรากร    แก้วศรี
1. นางสาวญาณิศา    สายมงคล
2. นายเจษฎา    จันทสิงห์
5 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายเชิดเกียรติ    พันธุระ
2. นายนพฤทธิ์    ซ้อมจันทา
3. นายอัฐพล    พันธุระ
1. นางสาวจารุวัลย์    ประพิณ
2. นายไกรสร    คำชีลอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................