งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 163
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายอภิษะ    นาสูง
2. เด็กชายชุติพล    สำโรงลุน
3. เด็กชายอดิศัย    สายวรณ์
1. นายธาดา    โคตรอาษา
2 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพิชาภรณ์    นนตะศรี
2. เด็กชายภานุพงษ์    บุญมาลี
3. เด็กชายฐากูร    คำบุญ
1. นายพิเชษฐ์    มานาม
2. นางมะยุรี    สมบูรณ์
3 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายภูรี    สาเกตุ
2. เด็กชายณัฐพล    จำปานนท์
3. เด็กชายไตรภพ    สัจธรรม
1. นายทองแสง    หน่อแก้ว
2. นายเจษฎา    ศิริโภค
4 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายจีระพรรณ    คำภีระ
2. เด็กชายขจรศักดิ์    พิลาชัย
3. เด็กชายเสริมศักดิ์    ปิ่นอำพล
1. นางสาวจารุวัลย์    ประพิณ
2. นางวรรณี    บุญหลาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................