สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำนาจเจริญ 48 23 10 81 92 7 1 1 100
2 ปทุมราชวงศา 18 22 10 50 63 9 1 0 73
3 หัวตะพานวิทยาคม 17 16 10 43 61 11 4 4 76
4 ชานุมานวิทยาคม 13 9 4 26 48 13 5 7 66
5 พนาศึกษา 12 8 14 34 41 7 5 2 53
6 ลืออำนาจวิทยาคม 11 14 13 38 50 8 5 3 63
7 อำนาจเจริญ 2 9 1 10 20 27 9 8 5 44
8 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 8 4 9 21 43 8 2 7 53
9 ราชประชานุเคราะห์ 54 8 3 3 14 24 9 3 5 36
10 นาวังวิทยา 7 4 8 19 37 10 6 6 53
11 น้ำปลีกศึกษา 6 5 4 15 28 4 11 5 43
12 จิกดู่วิทยา 6 3 3 12 16 2 4 5 22
13 คึมใหญ่วิทยา 4 9 6 19 38 20 5 3 63
14 นาจิกพิทยาคม 3 3 4 10 16 2 2 5 20
15 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 2 8 3 13 25 5 8 7 38
16 ศรีเจริญศึกษา 2 3 6 11 15 8 1 3 24
17 มัธยมแมด 1 2 1 4 15 5 3 8 23
18 นาเวียงจุลดิศวิทยา 1 1 3 5 14 6 3 3 23
19 สร้างนกทาวิทยาคม 1 1 2 4 14 7 3 1 24
20 ลือวิทยาคม 1 1 2 4 13 5 1 7 19
21 เสนางคนิคม 0 4 3 7 19 12 5 5 36
22 นายมวิทยาคาร 0 3 3 6 18 7 1 6 26
23 ธันยธรณ์พิทยา 0 2 4 6 13 2 3 5 18
24 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 0 1 1 2 3 1 2 4 6
รวม 178 150 136 464 733 177 92 107 1,002