สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำนาจเจริญ 48 23 10 81 92 7 1 1 100
2 ปทุมราชวงศา 18 22 10 50 63 9 1 0 73
3 หัวตะพานวิทยาคม 17 16 10 43 61 11 4 4 76
4 ชานุมานวิทยาคม 13 8 4 25 47 13 5 7 65
5 พนาศึกษา 12 8 14 34 41 7 5 2 53
6 ลืออำนาจวิทยาคม 9 13 13 35 47 8 5 3 60
7 อำนาจเจริญ 2 9 1 10 20 27 9 8 5 44
8 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 8 4 9 21 43 8 2 7 53
9 ราชประชานุเคราะห์ 54 8 3 3 14 24 9 3 5 36
10 นาวังวิทยา 5 4 8 17 35 10 6 6 51
11 จิกดู่วิทยา 5 3 3 11 15 2 4 5 21
12 คึมใหญ่วิทยา 4 9 6 19 38 20 5 3 63
13 นาจิกพิทยาคม 3 3 2 8 14 2 2 5 18
14 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 2 8 3 13 25 5 8 7 38
15 ศรีเจริญศึกษา 1 3 6 10 14 8 1 3 23
16 น้ำปลีกศึกษา 1 3 4 8 22 3 11 5 36
17 นาเวียงจุลดิศวิทยา 1 1 3 5 14 6 3 3 23
18 สร้างนกทาวิทยาคม 1 1 2 4 14 7 3 1 24
19 ลือวิทยาคม 1 1 2 4 13 5 1 7 19
20 เสนางคนิคม 0 4 3 7 19 12 5 5 36
21 นายมวิทยาคาร 0 3 3 6 18 7 1 6 26
22 ธันยธรณ์พิทยา 0 2 4 6 13 2 3 5 18
23 มัธยมแมด 0 2 1 3 14 5 3 8 22
24 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 0 1 1 2 3 1 2 4 6
รวม 166 146 134 446 716 176 92 107 984