สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำนาจเจริญ 92 7 1 1 100
2 ปทุมราชวงศา 63 9 1 0 73
3 หัวตะพานวิทยาคม 61 11 4 4 76
4 ชานุมานวิทยาคม 47 13 5 7 65
5 ลืออำนาจวิทยาคม 47 8 5 3 60
6 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 43 8 2 7 53
7 พนาศึกษา 41 7 5 2 53
8 คึมใหญ่วิทยา 38 20 5 3 63
9 นาวังวิทยา 35 10 6 6 51
10 อำนาจเจริญ 2 27 9 8 5 44
11 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 25 5 8 7 38
12 ราชประชานุเคราะห์ 54 24 9 3 5 36
13 น้ำปลีกศึกษา 22 3 11 5 36
14 เสนางคนิคม 19 12 5 5 36
15 นายมวิทยาคาร 18 7 1 6 26
16 จิกดู่วิทยา 15 2 4 5 21
17 ศรีเจริญศึกษา 14 8 1 3 23
18 สร้างนกทาวิทยาคม 14 7 3 1 24
19 นาเวียงจุลดิศวิทยา 14 6 3 3 23
20 มัธยมแมด 14 5 3 8 22
21 นาจิกพิทยาคม 14 2 2 5 18
22 ลือวิทยาคม 13 5 1 7 19
23 ธันยธรณ์พิทยา 13 2 3 5 18
24 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 3 1 2 4 6
รวม 716 176 92 107 1,091