หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเฉลิม บูคะธรรม ครูชำนาญการ โรงเรียนอำนาจเริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2 ว่าที่ ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
3 นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
4 นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
5 นายสมยศ นิลฉวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
6 นายกิตติศักดิ์ รัตนศรี ครูโรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
7 ว่าที่ ร.ต.หญิงวิมลวรรณ พันธุ์อยู่ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
8 นางสาวนภา คำมุล ครูโรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
9 นางสาวพิรญาณ์ สมบุตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
10 นางสาวชลิตตา เผ่าผา ครูธุรการโรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
11 ว่าที่ ร.ต.ภาณุพงศ์ บุตรภักดิ์ ครูโรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
12 นายผาสุข นาโควงค์ ครูโรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
13 นางรัชดา นิลฉวี ครูโรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
14 นายปรีชา กลิ่นกล้า ครูโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
15 นายพงศภัค สายสุด ครู โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
16 นางสาวภาวิณี ศรีสุข ครูโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
17 นายฐาน์ชนม์ วรเศรษฐธรากรณ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
18 นายวีระพันธ์ ศรีธัญญรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
19 นายวิษณุ กาญจนาภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
20 นางอรทัย ศักดิ์สยาม ครูโรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
21 ดร.จักรทิพย์ กีฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
22 นายพิชิต กะมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
23 นายสุมิตร เรืองบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
24 ว่าที่ ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
25 นายประเสริฐ ครองยุติ ผู้อำนวยการโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
26 นายสุพรรณ พันธ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
27 นายสุทิน บุญแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
28 นายชาญชัย สายสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
29 นางสุมาลัย สุขกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนายมวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
30 นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
31 นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
32 นายสุเมธ หน่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนจิกดู่วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
33 นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
34 นายจำรัส โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนลือวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
35 นายสิทธิชัย กองเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมแมด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
36 นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
37 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
38 นายอชิระ วิริยสุขหทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
39 นายธีระพล พยัคฆพล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเจริญศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
40 นายสมทบ ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
41 นางสิริพรรณ เสาร์ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธันยธรณ์พิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
42 นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
43 นางณัฐธภา ตรงดี ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
44 นายพิชัย ญาณศิริ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
45 นางสาวผ่องศรี สมยา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
46 ดร.ไพฑูรย์ ขันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
47 นายวัชรินธร วันสุดล ผู้อำนวยการโรงเรียนชานุมานวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
48 นายสมัย บุตรภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
49 นายถาวร สีทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
50 นายทวี ชัย ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
51 นายวีระพันธ์ ศรีธัญรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
52 นายสมาน วงแก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
53 นายสมศักดิ์ ผาลิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
54 นายไพศาล พรหมภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
55 นายมนัส กมลฤกษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
56 นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
57 นายวรศักดิ์ กฤษฎาชาตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชานุมานวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
58 นางสาวสุดาลักษณ์ บุปผาดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
59 นายสมชัย พลรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
60 นายเกริกเกียรติ หิรัญนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
61 นางพยอม พุทธขิณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
62 นายสมคิด กุบแก้ว ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
63 นายธานินทร์ ธานี ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
64 นายเฉลิม บูคะธรรม ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
65 นางสุดสวาท บำเพ็ญ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
66 นางสาวแสงสุรีย์ โภคทรัพย์ ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
67 นายบุญฤทธิ์ กานุสนธิ์ ครูโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
68 นายสมยศ นิลฉวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
69 นายกิตติศักดิ์ รัตนศรี ครูโรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
70 ว่าที่ ร.ต.หญิงวิมลวรรณ พันธุ์อยู่ ครูโรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
71 นางสาวนภา คำมุล ครูโรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
72 นางสาวพิรญาณ์ สมบุตร ครูโรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
73 นางสาวชลิตตา เผ่าผา ครูโรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
74 ว่าที่ ร.ต.ภาณุพงศ์ บุตรภักดิ์ ครูโรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
75 นายผาสุข นาโควงค์ ครูโรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
76 นางรัชดา นิลฉวี ครูโรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
77 นายปรีชา กลิ่นกล้า ครูโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
78 นางสาวภาวิณี ศรีสุข ครูโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
79 นายฐาน์ชนม์ วรเศรษฐธรากรณ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
80 นายวิษณุ กาญจนาภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
81 นางอรทัย ศักดิ์สยาม ครูโรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
82 นายสนิท บุญพร้อม ครูโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
83 นายศุภชัย คำกุณา ครู โรงเรียนนาจิกพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
84 นายไกรสร คำชีลอง ครูโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
85 นายจิระ บุญเสริม ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
86 นายกิตติวัฒน์ รัตนกุล เจ้าหน้าที่โรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
87 ดร.สมชัย จรรยาไพบูลย์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
88 นายสมภาส บุญมาลี ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
89 นางพรทิพย์ ฝ่ายบุตร ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
90 นายอมรศักดิ์ พลหาญ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
91 นางสุรีพร สุนทรักษ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
92 นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
93 นางภาวิณี โสลักษณ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
94 นางพรรณี กมลฤกษ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
95 นายนคร อรอินทร์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
96 นายสำราญ ไชยกุฉิน ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
97 นายมนัส กมลฤกษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
98 นายสมาน วงแก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
99 นายศราวุธ คูณคณะ ครูโรงเรียนมัธยมแมด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
100 นายวิศวะ โทบุดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
101 นายพิชิต สืบบุญ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
102 นายนคร อรอินทร์ ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
103 นางพรรณิภา อภัยพันธ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
104 นางสาวพัชราวลี ค่ำคูณ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
105 นางสาวจิราวัธ จันพวง ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
106 นางสาวชุติมา ศรีดอนเมือง ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
107 นางสาวสุรุจิรา บุญเลิศ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
108 นางสาวรัตดา ไตรยวงศ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
109 นายวิษณุ จินดาแต้สกุล ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
110 นางญาดา มีรัตนไพร ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
111 นายมารุตย์ มิละสิงห์ ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
112 นางสาวภาริดา ทานุมา ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
113 นางสาวศศิธร พลหาญ ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
114 นายสมัย บุตรภักดิ์ ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
115 นางสาวสุกัญญา สีสมบัตริ ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
116 นายมานะ ขุมคำ ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
117 นายจรูญศักดิ์ พะคะนิคม ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
118 นายไพรัช พลแสน ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
119 นายทรงไทย ไชยโย ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
120 นางสาวนิตยา นรมาตย์ ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
121 นายสรายุทธ ศรีภา ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
122 นางสาววราภรณ์ เรืองบุตร ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
123 นายทวี ชัยปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
124 นางวิลาวัลย์ ชัยปัญญา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
125 นางลองศิลป์ ต้องสู้ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
126 นางเทวี ลันดา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
127 นางสาวรัตดา ไตรยวงศ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
128 นางนริศรา รัตนกุล ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
129 นายธนวรรต ปรัสพันธุ์ ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
130 นางศศอร ดาวทอง ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
131 นางมยุรี บุญรอด ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
132 นายสมศักดิ์ สุทธิ์จิตธรรม ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
133 นายพิชิต บุญสืบ ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
134 นางนริศรา รัตนกุล ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
135 นางสุรีพร สุนทรักษ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
136 นายพิสิฐ พิมพชัย พนักงานขับรถโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
137 นางทัศนีย์ อรรถรัตนศักดิ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
138 นางสาวเจนจิรา ชื่นตา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
139 นางกนิษฐา พรมทา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
140 นายไพศาล พรหมภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
141 นางวารินทร์รัตน์ ภารสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
142 นายพงศภัค สายสุด ครูโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธานินทร์ ธานี โทร:0848330454 E-mail: ciknok2000@gmail.com และนายเฉลิม บูคะธรรม โทร:0810653700 E-mail : Meeteddy@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]