หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-acr6

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางภาวิดา วรรณเสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ประชุมเหล็กโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางแรมใจ ปลดเปลื้องโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางปิยาภรณ์ สงตลาดโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ หวานใจโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวปริยากร อินทร์ขาวโรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
7. นางสาวโสภิตรา บุญโสภาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางพรรณธิรา ได้พึ่งโรงเรียนคึมใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ โสพลสุขโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพิมพ์โสภา ฤทธิพรมโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฏฐิดา ถีระพันธ์โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุดเขตร ศรีวะรมย์โรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางละเอียด อึ้งตระกูลโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางนิภารัตน์ ลาภภิญโญโรงเรียนคึมใหญ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสายจิต อดกลั้้นโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางสาวปรารถนา คำลาโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวประภาพร ยืนสุขโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นางจันทิมา สุขสำราญโรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการ
7. นางสาวทิวากร เกณฑ์สาคูโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวเพชรศรี บุญสุภาพโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางคัทยวรรณ ปาวะรีย์โรงเรียนเสนางคนิคมรองประธานกรรมการ
3. นายอุดร ยอดมงคลโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายบรรจบ บุพชาติโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
5. นางอุรักษ์ บำรุงวงศ์โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
6. นางจำปี ผิวอ่อนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางไพบูลย์ มุระศรีโรงเรียนคึมใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวมาลย์ ภารสมบูรณ์โรงเรียนนาวังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพันิภา จันทะโสมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
4. นางดรุณี เรียงหงษาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี สมสืบโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ ยืนสุขโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
7. นางกมลวรรณ มานามโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสมจิตร แก้วมีศรีโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ขันเงินโรงเรียนคึมใหญ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวิไลพร เหมือนมาตย์โรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
4. นางเกษร พลหาญโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรรณศรี พุทธิวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นางสาวดาราทิพย์ สมภพโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวณิชาวรินทร์ ลาหาญโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี บุญรอดโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางจันทา ทองน้อยโรงเรียนเสนางคนิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประไพศรี ธรรมสัตย์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางชิดชนก ไชยขาวโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
5. นางปัทมาภรณ์ พลเยี่ยมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิรินพร ทองจัตุโรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางอรนัน ก้อนคำโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวนิตย์ เชาวนะกิจโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นางมะยุรี กองไชยโรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการ
4. นายสถิตย์ หงษ์พันธ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นางเบญญาภา บุญมาศโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
6. นางพิสมัย ตาละคุณโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางผกาวลี คุณสัตย์โรงเรียนธันยธรณ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางพากเพียร กัลยาโรงเรียนพนาศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางพิชรารัตน์ มีทองโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนา แสนแดงโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นายภาสกร ดีแสงโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
6. นางสมปรารถนา วิชิตพันธ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นางสาวคัชรินทร์นี อารีรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ ยงยุทธโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ทองจันทร์โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์รองประธานกรรมการ
3. นางรำพึง ไชยกุฉิมโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี ไกยพันธ์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ศรีสุขโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
6. นางสาวสุวรรณี สมสืบโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกนิษฐา พรมทา โรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายจรูญศักดิ์ พะคะนิยมโรงเรียนอำนาจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นายพิชิต คติอุดมพรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางประภาพร พรหมกสิกรปทุมราชวงศากรรมการ
5. นางสิริพร วงศ์ว่องไวพนาศึกษากรรมการ
6. นางสาวสาวิตรี ไชยแสงโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
7. นายพยุง โสพลสุขโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
8. นายอิสรา สาธุจรัญโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
9. นางรัศมี ผุดผ่องโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววิภาวรณ อาจธขันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญ2กรรมการ
11. นางงามพิศ มิ่งไชยโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
12. นายสุรชัย แก้วหาวงศ์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
13. นายโชติทิวัตถ์ ทองยศโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ ประเสริฐไทยเจริญโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสัตถี อินทรบุตรโรงเรียนเสนางคนิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสบาไพ คำเลิศโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางสาวรุ่งฤดี เกื้อทานโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นางนุสราวดี อนันต์เรืองโรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
6. นายอภินันท์ แก้วใสโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววิชญาพร ภาเรืองโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
8. นางขวัญตา คำทาโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
9. นางมะลิวัลย์ หวานใจโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมปอง ศรีภิรมย์โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
11. นายชินวัตร นามแสนโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางมณฑิพา พรมทาโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอำพันธ์ บรรลือโรงเรียนพนาศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา สระสินธุ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจินดาภรณ์ ช่วยสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
5. นายโชติทิวัตถ์ ทองยศโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
6. นางศรีสุดา พุทธรักษาโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
7. นางสาววศินี ธรรมศรีโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายพงศภัค สายสุดโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งกาญจน์ พรหมศรีโรงเรียนศรีเจริญศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางประไพศรี โลห์คำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางิปิยวรรณ ผ่าโผนโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
5. นายเพชรัตน์ เครือวัลย์โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการ
6. นายกิติ ครองบุญโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายสรัล วันทองโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายวันชัย พรหมกสิกรโรงเรียนปทุมราชวงศาประธานกรรมการ
2. นางธนฤทัย ดอนมอญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี ศรีวะรมย์โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
4. นางสาวปทิตตา เจตนาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศรินยา สาระบัวโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางกัญญาวีร์ เศวตวงศ์โรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
7. นางรัตนา รักจันทร์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวมะลิดา บุตรมาศโรงเรียนคึมใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววารี มุ่งงามโรงเรียนนาวังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางขวัญใจ จันทะชาติโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ พงษ์สุพรรณโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
5. นางวิภารัตน์ คณะพันธ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
6. นายทรงไชย ไชยโทโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางมยุรฉัตร ลาภสารโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายนัยจิตร ไพโสภาโรงเรียนปทุมราชวงศาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ชาคำรอดโรงเรียนอำนาจเจริญ2รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธีรนุช นนทะบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
4. นางนันทนา สมงามโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
5. นางธัญญาภรณ์ มีทองแสนโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายชาญณรงค์ หวานใจโรงเรียนปทุมราชวงศาประธานกรรมการ
2. นางแสงสุรีย์ โภคทรัพย์โรงเรียนอำนาจเจริญ2รองประธานกรรมการ
3. นางภัทรจันทร์ อุปัญญ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา โพธิ์ศรีโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นางทศพร เส้นเศษโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางนิภาพร มีแสงโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทินโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา สำเภาโรงเรียนคึมใหญ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอุไรพร จันทราโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
4. นายวชิระ ขินหนองจอก โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางอุษณีย์ บัวชุมโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางขวัญนรี คณาเสนโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวชุติมาภรณ์ บัวลาโรงเรียนอำนาจเจริญ2กรรมการ
8. นางชมพูนุช เกื้อทานโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
9. นายวิศวัฒน์ ทัศบุตรโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายพิจิต ธานีโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โทโรงเรียนน้ำปลีกศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางนิภาพร มีแสงโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวครองสุข ทากุโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววริญญา ไชโยธาโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
6. นายสงัด โคมทองโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
7. นางศศอร ดาวทองโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
8. นายไพรัช พลแสนโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นางสาวอิง ทาราพรมโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุกฤษฏิญา เทศวงศ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี โกมลโรงเรียนจิกดู่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา บุตรโทโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุคนธ์ สิงห์จันทร์โรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวรินลดา ทัพธานีโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
6. นายณัชธฤต เกื้อทานโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
7. นายปัญญา พรมน้อยโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
8. นางวาริณี สีดาโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
9. จ.ส.อ.วิชัยภู คำแดงโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
10. นางสาวเรณู เข็มพันธ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
11. นายนิวัฒน์ ทากุโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
12. นายบัณฑิต อุปัญญ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
13. นางสาววนิดา สร้อยจิตโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
14. นางสาวภัทริยา โพธิ์ศรีคุณโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาพร คุณรักษ์โรงเรียนนาจิกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรปวีณ์ สะอาดโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภััทริยา โพธิ์ศรีคุณโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
4. นายอนุชา ชาติวงศ์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นางนิดทิญา นิดทิญา โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสุภาวดี ลาภสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
7. นางดอกทิพย์ ต่่ิงทองโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
8. นายอาคม ไชยสิทธิ์โรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการ
9. นายเศรษฐพงศ์ กาญสุวรรณ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
10. นายรัฐกรณ์ พรมน้อยโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
11. นางวารุณี คมใสย์โรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
12. นายเดชา คาระมาตย์โรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
13. นางลัดดาวัลย์ ผ่องแผ้วโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสมัญญา ลัทธิวรรณโรงเรียนจิกดู่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไล กระบวนศรีโรงเรียนชานุมานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวระเบียบ ภาคภูมิโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
4. นายสมส่า แก้วหลวงโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสุจิตรา กาญสุวรรณ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
6. นางเอื้องทิพย์ สุกุโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวประภาภรณ์ ศรขะทาโรงเรียนชานุมานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แก้วมะโรงเรียนนาวังวืทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุวรรณี ภูมิมะนาวโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
4. นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โทโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา กาญสุวรรณ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายอมต รบกล้าโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจีิตรา สอนพงษ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน พูลผลโรงเรียนนายมวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ กาเผือกโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
4. นางสาวโฉมสุดา บุญล้อมโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
5. นายธีรยุทธ ขันธุราโรงเรียนนาวังวืทยากรรมการ
6. นางสาวยุวธิดา วรรณทาปโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
7. นายเอกพงษ์ บัวชมโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
8. นางสาวจินตนา ทองบ่อโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
9. นางสุวิมล ฤทธิทิศโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
10. นางสุนันทา ทองพุ่มโรงเรียนนาวังวืทยากรรมการ
11. นายศุภกิจ สว่างเนตรโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
12. นายอาคม ศักดิ์สยามโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
13. นายวิชัยภู คำแดงโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
14. นายจตุรงค์ ศรีพาณิชย์โรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการ
15. นางสาวนิตยา บุญภาโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
16. นางเบญจวรรณ พ่วงสมบัติโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายนรินทร์ ผิวทองโรงเรียนลือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน พูลผลโรงเรียนนายมวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ กาเผือกโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
4. นางสาวโฉมสุดา บุญล้อมโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
5. นายธีรยุทธ ขันธุราโรงเรียนนาวังวืทยากรรมการ
6. นางสาวยุวธิดา วรรณทาปโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
7. นายเอกพงษ์ บัวชมโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
8. นางสาวจินตนา ทองบ่อโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
9. นางสุุวิมล ฤทธิทิศโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
10. นางสุนันทา ทองพุ่มโรงเรียนนาวังวืทยากรรมการ
11. นายศุภกิจ สว่างเนตรโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
12. นายอาคม ศักดิ์สยามโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
13. นายวิชัยภู คำแดงโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
14. นายจตุรงค์ ศรีพาณิชย์โรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการ
15. นางสาวนิตยา บุญภาโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
16. นางเบญจวรรณ พ่วงสมบัติโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
17. นายนิรันดร์ ลาภสารโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
18. นางหฤทัยชนก ภูกองไชยโรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการ
19. นางสุปราณี มณีใสยโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายตระกูลไทย ไชยรักษ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ทองรังโรงเรียนคึมใหญ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ ประทุมทีปโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางนันทา กะมณีโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวธัญญา ติณะรัตน์โรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
6. นางอรกรานต์ กาเผือกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
7. นางมยุรี ปัญญามูลโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
8. นางวรรณี โคตะวันโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
9. นายยุทธศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์ชัยโรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
10. นายมีชัย สุทธิชื่นโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวประครอง แจ่มใสโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
12. นายศุภวัฒน์ ชมชิดโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายตระกูลไทย ไชยรักษ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ทองรังโรงเรียนคึมใหญ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ ประทุมทีปโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางนันทา กะมณีโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวธัญญา ติณะรัตน์โรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
6. นางอรกรานต์ กาเผือกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
7. นางมยุรี ปัญญามูลโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
8. นางวรรณี โคตะวันโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
9. นายยุทธศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์ชัยโรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
10. นายมีชัย สุทธิชื่นโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวประครอง แจ่มใสโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
12. นายศุภวัฒน์ ชมชิดโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ ผิวทองโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน พูลผลโรงเรียนนายมวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตมณี ทองบ่อโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางสุวิมล ฤทธิทิศโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุนันทา ทองพุ่มโรงเรียนนาวังวืทยากรรมการ
6. นายศุภกิจ สว่างเนตรโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
7. นางสาวยุวธิดา วรรณทาปโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
8. นายอาคม ศักดิ์สยามโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
9. นายอุดมศักดิ์ กาเผือกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
10. นายวิชัยภู คำแดงโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
11. นายจตุรงค์ ศรีพาณิชย์โรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการ
12. นางสาวนิตยา บุญภาโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
13. นายประสิทธิ์ มานะพิมพ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
14. นายเอกพงษ์ บัวชมโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
15. นางสาวโฉมสุดา บุญล้อมโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
16. นายธีรยุทธ ขันธุราโรงเรียนนาวังวืทยากรรมการ
17. นางเบญจวรรณ พ่วงสมบัติโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนรินทร์ ผิวทองโรงเรียนลือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน พูลผลโรงเรียนนายมวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตมณี ทองบ่อโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายอุดมศักดิ์ กาเผือกโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
5. นางสาวโฉมสุดา บุญล้อมโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
6. นายธีรยุทธ ขันธุราโรงเรียนนาวังวืทยากรรมการ
7. นางสาวยุวธิดา วรรณทาปโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
8. นายเอกพงษ์ บัวชมโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
9. นางสุวิมล ฤทธิทิศโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
10. นางสุนันทา ทองพุ่มโรงเรียนนาวังวืทยากรรมการ
11. นายศุภกิจ สว่างเนตรโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
12. นายอาคม ศักดิ์สยามโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
13. นายวิชัยภู คำแดงโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
14. นายจตุรงค์ ศรีพาณิชย์โรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการ
15. นางสาวนิตยา บุญภาโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
16. นายประสิทธิ์ มานะพิมพ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
17. นางเบญจวรรณ พ่วงสมบัติโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพิชิต กะมณีโรงเรียนปทุมราชวงศาประธานกรรมการ
2. นายสมัย บุตรภักดิ์โรงเรียนอำนาจเจริญ 2รองประธานกรรมการ
3. นายวชิรศักดิ์ บัวศรีโรงเรียนอำนาจเจริญ 2รองประธานกรรมการ
4. นายมนัส กมลฤกษ์โรงเรียนอำนาจเจริญ 2รองประธานกรรมการ
5. นายเกริกเกียรติ หิรัญนุเคราะห์โรงเรียนปทุมราชวงศารองประธานกรรมการ
6. นายบุญเสี้ยน สิถิระบุตรโรงเรียนปทุมราชวงศารองประธานกรรมการ
7. นายกัลยา มั่นใจโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
8. นางสาวควรคิด วามะขันธ์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
9. นายนันธนิต อินน้อยโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
10. นายพิทยาธร อาภรศรีโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
11. นายสุทธิพล แสงบุญโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
12. นายธาดา โคตรอาษาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
13. นายไกรสร คำชีลองโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
14. นายจักรพงษ์ ทองห่อโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
15. นายจักกฤษณ์ สุรำไพโรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
16. นายเจษฎา ศิริโภคโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
17. นางสาวควรคิด วามะขันธ์โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
18. นายสมยศ นิลฉวีโรงเรียนพนาศึกษากรรมการและเลขานุการ
19. นายจีรพงษ์ แข็งแรงโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
20. นายทองแสง หน่อแก้วโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพิชิต กะมณีโรงเรียนปทุมราชวงศาประธานกรรมการ
2. นายสมัย บุตรภักดิ์โรงเรียนอำนาจเจริญ 2รองประธานกรรมการ
3. นายเกริกเกียรติ หิรัญนุเคราะห์โรงเรียนปทุมราชวงศารองประธานกรรมการ
4. นายกัลยา มั่นใจโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
5. นางสาวควรคิด วามะขันธ์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
6. นายนันธนิต อินน้อยโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
7. นายพิทยาธร อาภรศรีโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
8. นายจีรพงษ์ แข็งแรงโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นายมนัส กมลฤกษ์โรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการ
10. นายบุญเสี้ยน สิถิระบุตรโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
11. นายสุทธิพล แสงบุญโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
12. นายธาดา โคตรอาษาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
13. นายไกรสร คำชีลองโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
14. นายจักรพงษ์ ทองห่อโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
15. นายจักกฤษณ์ สุรำไพโรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
16. นายเจษฎา ศิริโภคโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
17. นายทองแสง หน่อแก้วโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
18. นายวชิรศักดิ์ บัวศรีโรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการและเลขานุการ
19. นายสมยศ นิลฉวีโรงเรียนพนาศึกษากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมณีพร ชูฉัฏฐะโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
2. นางศศิธร พยัคฆพลโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
3. นางเยาวภา ชินคำโรงเรียนประทุมราชวงศากรรมการ
4. นางวรัชยา กาญจนาภาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายดนูชััย มงคลโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนุชรินทร์ วรโพธิ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางปรียานุช ใต้โพธิ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
3. นางกัญญนันท์ เชยคำดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
4. นายดนูทัย มงคลโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นางสาวปวีณา สาธิสุขโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจำปา ประทุมถิ่นโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางเพียงคำ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนประทุมราชวงศากรรมการ
3. นางสุชาวดี ลาวิลาศโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวอันธิชา ภาคสุโพธิ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณชัย ธรรมราชโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายพงษ์เพชร ประเสริฐสังข์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
2. นายสนธยา อุ่นเวียงโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางรุ่งทิวารักษ์ วุฒิเจริญกุลโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นางเสงี่ยม หิรัญสิงห์โรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
5. นางสาวพิชญากร พงษ์เกษมโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
6. นางสาววิรัชชดา ลำพุทธาโรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทองแดง แสวงบุญโรงเรียนประทุมราชวงศากรรมการ
2. นางระเบียบ เชิดชูโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
3. นางจินตนา รูปใสโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
4. นายวินัย ไชยโยโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
5. นางชลธิชา บุญปัญญารักษ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นางแก้วตา นามสรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางเข็มมาลา รักภูเสนโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายทองแดง แสวงบุญโรงเรียนประทุมราชวงศากรรมการ
2. นางชลธิชา บุญปัญญารักษ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นางระเบียบ เชิดชูโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา รูปใสโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
5. นายวินัย ไชยโยโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
6. นางอนุวัลย์ ศิริอำนาจโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางเข็มมาลา รักภูเสนโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายพิชัย ขำตาโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
2. นางพิสมัย แก่นก่อโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ปัสสาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
4. นางนิตยา บัวทองโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางเพ็ญพิศ โสวาปิโรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการ
6. นางผจงจิตต์ นางามโรงเรียนศรีเจริญกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสำราญ โลหะสารโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ งามวงศ์โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
3. นายวาปี ปัสสาโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
4. นางพนารินทร์ ไกยพันธุ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
5. นางศุภวรรณ บุตรดีวงศ์โรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
6. นางลาวัลย์ เถาว์โทโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายวิชัย แสนโทโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
2. นางสุพัตรา ประครองพวกโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิษณุ จินดาแต้สกุลโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายพรชัย มณีฉายโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
5. นายทวี โมราชาติโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
6. พระมหาชัยณรงค์ โชติโสภโถโรงเรียนพระปริยุติธรรมกรรมการ
7. พระครูโอภาษ จันทราภรณ์วัดหนองขามกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายนิยม รักพรมผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางค์รัตน์ ศรีพุทธรินทร์ครู โรงเรียนปทุมราชวงศารองประธานกรรมการ
3. นายส่งเสริม มณีใสยครู โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัตญา ระม้อมครู โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
5. นายรังสรรค์ สร้อยสุขครู โรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
6. นายวิศวะ โทบุดดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ หน่อแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนจิกดู่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภัค ถนอมพันธ์ครู โรงเรียนชานุมานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางประจบ รัตนศรีครู โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นายปัตตา เพ็ญจันทร์ครู โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ชินโพธิคลังครู โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
6. นายธนัติ มีชัยครู โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายพิศาล จันทปผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสกสิทธิ์ ปอแก้วครู โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โสพลสุขครู โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
4. นางจรินทิพย์ ทองสิงห์ครู โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
5. นายพูลศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์ครู โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายธนวัฒน์ โยคณิตย์ครู โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
7. นายนะรักษ์ ปัญญาดีครู โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
8. นางทัศนีย์ อรรถรัตนศักดิ์ครู โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นายสมาน วงศ์แก่นรองผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมรองประธานกรรมการ
3. นายโสวัช ลำพุทธาโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
4. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายวันชัย สมพงพัดโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สมพงพัดโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภัย สายสมุทรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
5. นางสุดา สุวะศรีโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวอภัย สายสมุทรโรงเรียนอำนาจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นายโสวัช ลำพุทธาโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
4. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายวันชัย สมพงพัดโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโสวัช ลำพุทธาโรงเรียนน้ำปลีกศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นางสาวอภัย สายสมุทรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายวันชัย สมพงพัดโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิญญูู คณาเสนโรงเรียนนาจิกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายโสวัช ลำพุทธาโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
4. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวอภัย สายสมุทรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวิญญูู คณาเสนโรงเรียนนาจิกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโสวัช ลำพุทธาโรงเรียนน้ำปลีกศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายวันชัย สมพงพัดโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอภัย สายสมุทรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสุดา สุวะศรีโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสุดา สุวะศรีโรงเรียนนาวังวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สมพงพัดโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภัย สายสมุทรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี สุวะศรีโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสุดา สุวะศรีโรงเรียนนาวังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายโสวัช ลำพุทธาโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
4. นายวันชัย สมพงพัดโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอภัย สายสมุทรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี สุวะศรีโรงเรียนนาวังวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุดา สุวะศรีโรงเรียนนาวังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวันชัย สมพงพัดโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวอภัย สายสมุทรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวันชัย สมพงพัดโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวอภัย สายสมุทรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวันชัย สมพงพัดโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุดา สุวะศรีโรงเรียนนาวังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
4. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นางสาวอภัย สายสมุทรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี มีสุขโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี สุวะศรีโรงเรียนนาวังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุดา สุวะศรีโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
4. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวอภัย สายสมุทรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี มีสุขโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี สุวะศรีโรงเรียนนาวังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุดา สุวะศรีโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
4. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวอภัย สายสมุทรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย สายสุดผู้อำนวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนศักดิ์ วงศ์คำชาวโรงเรียนพนาศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
4. นายอ๊าต ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ ศิริวาลย์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
6. นายอภิชาต ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
7. นายวินัย ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย สายสุดผู้อำนวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ มีสิงห์ โรงเรียนชานุมานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเลอสรรค์ สายสมบัติโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ศิริวาลย์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
5. นายเสรี ศรียุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายวินัย ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายชาญชัย สายสุดผู้อำนวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทินกร จิณะแสนโรงเรียนปทุมราชวงศารองประธานกรรมการ
3. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ศิริวาลย์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
5. นายเสรี ศรียุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายวินัย ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายชาญชัย สายสุดผู้อำนวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทินกร จิณะแสนโรงเรียนปทุมราชวงศารองประธานกรรมการ
3. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ศรียุทธรินทร์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
5. นายเสรี ศรียุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายวินัย ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ อมรสินผู้อำนวยการโรงเรียนธันยธรณ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศารองประธานกรรมการ
3. นายคึกฤทธิ์ ชวลิตโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นายหมุน วรรณโทโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
6. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
7. นายทัศนัย มณีวงศ์โรงเรียนศึมใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายชูศักดิ์ แสนมีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวรรณ อมรสินผู้อำนวยการโรงเรียนธันยธรณ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศารองประธานกรรมการ
3. นายคึกฤทธิ์ ชวลิตโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นายหมุน วรรณโทโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
6. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
7. นายทัศนัย มณีวงศ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายชูศักดิ์ แสนมีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ อมรสินผู้อำนวยการโรงเรียนธันยธรณ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศารองประธานกรรมการ
3. นายคึกฤทธิ์ ชวลิตโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นายหมุน วรรณโทโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
6. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
7. นายทัศนัย มณีวงศ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายชูศักดิ์ แสนมีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวรรณ อมรสินผู้อำนวยการโรงเรียนธันยธรณ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นายคึกฤทธิ์ ชวลิตโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นายหมุน วรรณโทโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
6. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
7. นายทัศนัย มณีวงศ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายชูศักดิ์ แสนมีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ อมรสินผู้อำนวยการโรงเรียนธันยธรณ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศารองประธานกรรมการ
3. นายคึกฤทธิ์ ชวลิตโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นายหมุน วรรณโทโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
6. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
7. นายทัศนัย มณีวงศ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายชูศักดิ์ แสนมีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวรรณ อมรสินผู้อำนวยการโรงเรียนธันยธรณ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศารองประธานกรรมการ
3. นายคึกฤทธิ์ ชวลิตโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นายหมุน วรรณโทโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
6. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
7. นายทัศนัย มณีวงศ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายชูศักดิ์ แสนมีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคึกฤทธิ์ ชวลิตโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ อมรสินผู้อำนวยการโรงเรียนธันยธรณ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นายหมุน วรรณโทโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
6. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
7. นายทัศนัย มณีวงศ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายชูศักดิ์ แสนมีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวรรณ อมรสินผู้อำนวยการโรงเรียนธันยธรณ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศารองประธานกรรมการ
3. นายคึกฤทธิ์ ชวลิตโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นายหมุน วรรณโทโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
6. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
7. นายทัศนัย มณีวงศ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายชูศักดิ์ แสนมีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ อมรสินผู้อำนวยการโรงเรียนธันยธรณ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศารองประธานกรรมการ
3. นายคึกฤทธิ์ ชวลิตโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นายหมุน วรรณโทโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
6. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
7. นายทัศนัย มณีวงศ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายชูศักดิ์ แสนมีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวรรณ อมรสินผู้อำนวยการโรงเรียนธันยธรณ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศารองประธานกรรมการ
3. นายคึกฤทธิ์ ชวลิตโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นายหมุน วรรณโทโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
6. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
7. นายทัศนัย มณีวงศ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายชูศักดิ์ แสนมีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ อมรสินผู้อำนวยการโรงเรียนธันยธรณ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศารองประธานกรรมการ
3. นายคึกฤทธิ์ ชวลิตโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นายหมุน วรรณโทโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
6. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
7. นายทัศนัย มณีวงศ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายชูศักดิ์ แสนมีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวรรณ อมรสินผู้อำนวยการโรงเรียนธันยธรณ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศารองประธานกรรมการ
3. นายคึกฤทธิ์ ชวลิตโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นายหมุน วรรณโทโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
6. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
7. นายทัศนัย มณีวงศ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายชูศักดิ์ แสนมีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ อมรสินผู้อำนวยการโรงเรียนธันยธรณ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศารองประธานกรรมการ
3. นายคึกฤทธิ์ ชวลิตโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นายหมุน วรรณโทโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
6. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
7. นายทัศนัย มณีวงศ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายชูศักดิ์ แสนมีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวรรณ อมรสินผู้อำนวยการโรงเรียนธันยธรณ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศารองประธานกรรมการ
3. นายคึกฤทธิ์ ชวลิตโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นายหมุน วรรณโทโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
6. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
7. นายทัศนัย มณีวงศ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายชูศักดิ์ แสนมีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ อมรสินผู้อำนวยการโรงเรียนธันยธรณ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศารองประธานกรรมการ
3. นายคึกฤทธิ์ ชวลิตโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นายหมุน วรรณโทโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
6. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
7. นายทัศนัย มณีวงศ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายชูศักดิ์ แสนมีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวรรณ อมรสินผู้อำนวยการโรงเรียนธันยธรณ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศารองประธานกรรมการ
3. นายคึกฤทธิ์ ชวลิตโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นายหมุน วรรณโทโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
6. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
7. นายทัศนัย มณีวงศ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายชูศักดิ์ แสนมีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
9. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย สายสุดผู้อำนวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนศักดิ์ วงศ์คำชาวโรงเรียนพนาศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
4. นายอ๊าต ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ ศิริวาลย์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
6. นายทินกร จิณะแสนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
7. นายวินัย ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย สายสุดผู้อำนวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนศักดิ์ วงศ์คำชาวโรงเรียนพนาศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
4. นายอ๊าต ชนะบุญโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ ศิริวาลย์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
6. นายทินกร จิณะแสนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
7. นายวินัย ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกัญญาภัทร ฆารพันธ์ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปฏิมาพร พูลศิริครู โรงเรียนอำนาจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา อนุดำพนักงานราชการ โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางอัจฉรา สินเติมพนักงานราชการ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นางไพรณี ค่ำคูณครู โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
6. นางสาวพรพิมล อุตสียาพักงานราชการ โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
7. นางอภิชญา วงศ์ชาลีพนักงานราชการ โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางกัญญาภัทร ฆารพันธ์ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปฏิมาพร พูลศิริครู โรงเรียนอำนาจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา อนุดำพนักงาราชการ โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางอัจฉรา สินเติมพนักงานราชการ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นางไพรณี ค่ำคูณครู โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
6. นางสาวพรพิมล อุตสียาพนักงานราชการ โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
7. นางอภิชญา วงศ์๙าลีพนักงานราชการ โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกัญญาภัทร ฆารพันธ์ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปฏิมาพร พูลศิริครู โรงเรียนอำนาจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา อนุดำพนักงาราชการ โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางอัจฉรา สินเติมพนักงานราชการ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นางไพรณี ค่ำคูณครู โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
6. นางสาวพรพิมล อตสียาพนักงานราชการ โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
7. นางอภิชญา วงศ์ชาลีพนักงานราชการ โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางกัญญาภัทร ฆารพันธ์ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปฏิมาพร พูลศิริครู โรงเรียนอำนาจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา อนุดำพนักงานราชการ โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางอัจฉรา สินเติมพนักงานราชการ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นางไพรณี ค่ำคูณครู โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
6. นางสาวพรพิมล อตสียาพนักงายราชการ โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
7. นางอภิชญา วงศ์ชาลีพนักงานราชการ โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกัญญาภัทร ฆารพันธ์ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปฏิมาพร พูลศิริครู โรงเรียนอำนาจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา อนุดำพนักงานราชการ โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางอัจฉรา สินเติมพนักงานราชการ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นางไพรณี ค่ำคูณครู โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
6. นางสาวพรพิมล อุตสัยาพนักงานราชการ โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
7. นางอภิชญา วงศ์ชาลีพนักงานราชการ โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางกัญญาภัทร ฆารพันธ์ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปฏิมาพร พูลศิริครู โรงเรียนอำนาจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา อนุดำพนักงานราชการ โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางอัจฉรา สินเติมพนักงานราชการ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นางไพรณี ค่ำคูณครู โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
6. นางสาวพรพิมล อุตสียาพนักงานราชการ โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
7. นางอภิชญา วงศ์ชาลีพนักงานราขการ โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางกัญญาภัทร ฆารพันธ์ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปฏิมาพร พูลศิริครู โรงเรียนอำนาจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา อนุดำพนักงานราชการ โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางอัจฉรา สินเติมพนักงานราชการ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นางไพรณี ค่ำคูณครู โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
6. นางสาวพรพิมล อุตสียาพนักงานราชการ โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
7. นางอภิชญา วงศ์ชาลีพนักงาราชการ โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางกัญญาภัทร ฆารพันธ์ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปฏิมาพร พูลศิริครู โรงเรียนอำนาจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา อนุดำพนักงานราชการ โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางอัจฉรา สินเติมพนักงานราชการ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นางไพรณี ค่ำคูณครู โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
6. นางสาวพรพืมล อุตสียาพนักงานราชการ โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
7. นางอภิชญา วงศ์ชาลีพนักงานราชการ โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางกัญญาภัทร ฆารพันธ์ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปฏืมาพร พูลศิริครู โรงเรียนอำนาจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา อนุดำพนักงานราชการ โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางอัจฉรา สินเติมพนักงานราชการ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นางไพรณี คำ่คูณครู โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
6. นางสาวพรพืมล อุตสียาพนักงานราชการ โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
7. นางอภิชญา วงศ์ชาลีพนักงานราชการ โรงเรียนปทุุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางเกษร กัญญวิมลโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรรณิภา อภัยพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร ก้อนรัตน์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางจันทรพร เจริญรัตน์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นายปฏิกรณ์ บัวจูมโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ เรืองกาญจนรัตน์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
7. นายรังสรรค์ กาญจนสารโรงเรียนธันยธรณ์พิทยากรรมการ
8. นางจิติภา ปรัชญานุวิตรโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางเกษร กัญญวิมลโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรรณิภา อภัยพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร ก้อนรัตน์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางจันทรพร เจริญรัตน์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นายปฏิกรณ์ บัวจูมโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ เรืองกาญจนรัตน์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
7. นายรังสรรค์ กาญจนสารโรงเรียนธันยธรณ์พิทยากรรมการ
8. นางจิติภา ปรัชญานุวิตรโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ กาณารักษ์โรงเรียนปทุมราชวงศาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ทาเงินโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญา ต้นโพธิ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางสาวจิรณัฐ สว่างเนตรโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
5. นายชำนาญ จูมจันทร์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
6. Mr.ฺBarry Nixonโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายนคร ศิลป์ชาติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ กาณารักษ์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นางสาววาสนา ทาเงินโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัญญา ต้นโพธิ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางสาวจิรณัฐ สว่างเนตรโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
5. นายชำนาญ จูมจันทร์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
6. Mr.ฺฺฺBarry Nixonโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายนคร ศิลป์ชาติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวกรวิภา ดอกพิกุลโรงเรียนศรีเจริญศึกษาประธานกรรมการ
2. นางธัญจิรา เปี่ยมเจริญวุฒิโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาวดี โสดาภักดิ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางสาวสมหมาย บุญแสงโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
5. นางสุพัฒตรา วงศ์เสนาโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ บุตรเคนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
7. นางดวงจันทร์ เวชกามาโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
8. นางสาวภัทรปภา พงษ์อุทธาโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ ศิริอำนาจโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ไชยจันทร์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสมพร นาคพันธ์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางศศิธร มณีเขียวโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐกิตติ์ ค่อมบุญโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุกัลยา สุดตาโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พร เอเรสเลอร์โรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางกุลฤดี ดอกพิกุลโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตตรา มุทาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
4. นางบุญณรัตน์ มุทุกันต์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นางสาวฐิติมา ทองเกลี้ยงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
6. นางสาวถิรดา โสดาโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
7. MissLaura WillAFS TAกรรมการ
8. นายสงบ กาณารักษ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายพงษ์พร เอเรสเลอร์โรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางกุลฤดี ดอกพิกุลโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตตรา มุทาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
4. นางบุญณรัตน์ มุทุกันต์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นางสาวฐิติมา ทองเกลี้ยงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการ
6. นางสาวถิรดา โสดาโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
7. MissLaura WillAFS TAกรรมการ
8. นายสงบ กาณารักษ์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางปวีณอร นิธิยานันท์โรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาววรรษิดา เรืองบุตรโรงเรียนคึมใหญ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร อ่อนหวานโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
4. นางสรัญญา โสภาลุนโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
5. นางพัชรา มุกสิกสารโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
6. นางทองมา หมายงามโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
7. นางดวงจันทร์ เวชกามาโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
8. MissInsa Krinjeโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
9. นางณัฐริณีย์ แข็งแรงโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางปวีณอร นิธิยานันท์โรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาววรรษิดา เรืองบุตรโรงเรียนคึมใหญ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร อ่อนหวานโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
4. นางสรัญญา โสภาลุนโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
5. นางพัชรา มุกสิกสารโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
6. นางทองมา หมายงามโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
7. นางดวงจันทร์ เวชกามาโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
8. MissInsa Krinjeโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
9. นางณัฐริณีย์ แข็งแรงโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ สทธิ์จิตธรรมโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสมภาร บุญมาลีโรงเรียนอำนาจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลลักษ์ แก้วโสภาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายปริญญา พวงทองโรงเรียนปทุมราชวงศาประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาภรณ์ วรรณพันธ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวณี ทำจำปาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา สีสมบัติโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายปริญญา พวงทองโรงเรียนปทุมราชวงศาประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาภรณ์ วรรณพันธ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวณี ทำจำปาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา สีสมบัติโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวขนิษฐา ใกล้ผลโรงเรียนชานุมานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ เรืองกาญจนรัตน์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา นรมาตรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวขนิษฐา ใกล้ผลโรงเรียนชานุมานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ เรืองกาญจนรัตน์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา นรมาตรโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ โพธิ์ศรีโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายอิศรา ศรีสุโนโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทิยา จูงพันธุ์ท้าวโรงเรียนธันยธรณ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ คชมิตรโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นางสาวพรทิวา เกิดสินโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสายพิณ มิลภาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางจารุวรรณ โพธิ์ศรีโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายอิศรา ศรีสุโนโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทิยา จูงพันธุ์ท้าวโรงเรียนธันยธรณ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ คชมิตรโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นางสาวพรทิวา เกิดสินโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการ
6. นายฤทธิรงค์ พรมแสงโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางสาวสายพิณ มิลภาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ สุภาพิมพ์โรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ตู้ดำโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ นาเจริญโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
4. นางสาวสรัญญา ปาวรีย์โรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
5. นางสาวชุลีรัตน์ ประกิ่งโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย อุทธาโรงเรียนนายมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนลินพรรณ คงเดชโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ นาเจริญโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
4. นางสาววริณศิญา พงษ์เกษโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นางสาวชญานิศา คูณมาโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
6. นางสาวปิยะดา ไชยจันทร์โรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการ
7. นายสมัย บุตรภักดิ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสุวีรา สุดาเดชโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ตู้ดำโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุโขทัย ทองกลมโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวอรทัย ทองแล็งโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ อาจวิชัยโรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการ
6. นางสาวอรนัน หินอ่อนโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม บูคะธรรมโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางนลินพรรณ คงเดชโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตษฎา วันนาโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสุวีรา สุดาเดชโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ วงศ์แก้วโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ทองแล็งโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดิ์ศรี กัญยะโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ กิตติภัฒร์พันธุ์โรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุรพล พุทธคูโรงเรียนศรีเจริญศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายผาสุข นาโควงค์โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
4. นางวนิดา เอราวรรณโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนธรณ์ โกมลวรรคโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายสุโขทัย ทองกลมโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวปิยะดา ไชยจันทร์โรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการ
8. นางมะยุรี สมบูรณ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางพัชราวลัย ศรีรักษาโรงเรียนเสนางคนิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภา ขันทวิชัยโรงเรียนอำนาจเจริญ 2รองประธานกรรมการ
3. นายผาสุข นาโควงค์โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีบุญพบ คุ้มผลโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายเจษฎา ศิริโภคโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางภาวิณี โสลักษณ์โรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายอาคม เนืองเนตรโรงเรียนพนาศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ ชื่นบุญชูโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางวิไลวรรณ อาจวิชัยโรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการ
5. นางนภาพร บัวทองโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย อุทธาโรงเรียนนายมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา วงศ์พิมพ์โรงเรียนอำนาจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางสีไพ ทันใจโรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการ
4. นางนภาพร บัวทองโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
5. นางวนิดา เอราวรรณโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจารุวัลย์ ประพิณโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายธานนิทร์ ธานีโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาดา บุพชาติโรงเรียนเสนางคนิคมรองประธานกรรมการ
3. นายอาคม เนืองเนตรโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ จารุจิตรโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววริณศิญา พงษ์เกษโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
6. นางสาวโสภา ขันทวิชัยโรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการ
7. นายวรยุทธ จันทร์กองโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ สุภาพิมพ์โรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางปัญญาภรณ์ เทมะธนานนท์โรงเรียนชานุมานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุโขทัย ทองกลมโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางนลินพรรณ คงเดชโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
5. นางสาวชญานิศา คูณมาโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางพัชราวลัย ศรีรักษาโรงเรียนเสนางคนิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวเรศ ภูหมั่นเพียรโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจารุวัลย์ ประพิณโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
4. นายศักดิ์ศรี กัญยะโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
5. นายธนธรณ์ โกมลวรรคโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางภาวิณี โสลักษณ์โรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ จารุจิตรโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาดา บุพชาติโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรพล พุทธคูโรงเรียนศรีเจริญศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ ชื่นบุญชูโรงเรียนคึมใหญ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรนัน หินอ่อนโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
4. นางกรรณิกา วงศ์พิมพ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีบุญพบ คุ้มผลโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายอนุสรณ์ บุญศรีโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายชนินทร์ วงศ์แก้วโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนคร วุฒิเสลาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจันทร์วิโรจน์ สันตะวงศ์โรงเรียนธันยธรณ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ถือสัตว์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นายพรชัย ภาคสุโพธิ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นายเพ็ง ศุภเสถียรโรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการ
6. นายเจียมศักดิ์ งามเนตรโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
7. นายนายนัฐวุฒิ ชำนาญฤทธิ์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายนคร วุฒิเสลาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจันทร์วิโรจน์ สันตะวงศ์โรงเรียนธันยธรณ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ถือสัตว์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นายพรชัย ภาคสุโพธิ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นายเพ็ง ศุภเสถียรโรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการ
6. นายเจียมศักดิ์ งามเนตรโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
7. นายนัฐวุฒิ ชำนาญฤทธิ์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย ภาคสุโพธิ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเพ็ง ศุภเสถียรโรงเรียนอำนาจเจริญ 2รองประธานกรรมการ
3. นายนคร วุฒิเสลาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
4. นายประหยัด ถือสัตว์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นายเจียมศักดิ์ งามเนตรโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นายพัฒนา บุญไชยโรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการ
7. นายนัฐวุฒิ ชำนาญฤทธิ์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายพรชัย ภาคสุโพธิ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเพ็ง ศุภเสถียรโรงเรียนอำนาจเจริญ 2รองประธานกรรมการ
3. นายนคร วุฒิเสลาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
4. นายประหยัด ถือสัตว์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นายเจียมศักดิ์ งามเนตรโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นายพัฒนา บุญไชยโรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการ
7. นายนัฐวุฒิ ชำนาญฤทธิ์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนงนุช สินราชโรงเรียนนาวังวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสังวาลย์ ขันเพชรโรงเรียนมัธยมแมดรองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ โมทองโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นางจิญานันท์ พิมพชัยโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ ผาใหญ่โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
6. นางนภาพร ครุธสินโรงเรียนศรีคุูณวิทยบังลังก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวสังวาลย์ ขันเพชรโรงเรียนมัธยมแมดประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ โมทองโรงเรียนเสนางคนิคมรองประธานกรรมการ
3. นางจิญานันท์ พิมพชัยโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ผาใหญ่โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
5. นางนภาพร ครุธสินโรงเรียนศรีคุูณวิทยบังลังก์กรรมการ
6. นางนงนุช สินราชโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย บางเหลือโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ คูณคณะโรงเรียนมัธยมแมดรองประธานกรรมการ
3. นายวินิจ พันอยู่โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
4. นายรุณรงค์ อนันต์เรืองโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
5. นายเสถียร ไชยจันทร์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายแสงชัย สมงามโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย บางเหลือโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ คูณคณะโรงเรียนมัธยมแมดรองประธานกรรมการ
3. นางปณพร พรมหล่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
4. นายสุรเดช นิลนามะโรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการ
5. นายเสถียร ไชยจันทร์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวขัติยาณ๊ วิชาผาโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
7. นางพัฒนา บุญไชยโรงเรียนอำนาจเจริญ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายทองสุข แสงใสแก้วโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณี บุญหลายโรงเรียนน้ำปลึกศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร ไชยจันทร์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมาน ปลดเปลื้องโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
5. นางไพรวรรณ ต้นงอโรงเรียนศรีคุูณวิทยบังลังก์กรรมการ
6. นายสมพงษ์ นครพันธ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายศรีศักดิ์ สมบูรณ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
8. นายบุญเสียน สิถิระบุตรโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
9. นายจุมพล สืบเหล่าโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
10. นางสาวขัติยาณ๊ วิชาผาโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายทองสุข แสงใสแก้วโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณี บุญหลายโรงเรียนน้ำปลึกศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร ไชยจันทร์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมาน ปลดเปลื้องโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
5. นางไพรวรรณ ต้นงอโรงเรียนศรีคุูณวิทยบังลังก์กรรมการ
6. นายสมพงษ์ นครพันธ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายศรีศักดิ์ สมบูรณ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
8. นายบุญเสียน สิถิระบุตรโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
9. นายจุมพล สืบเหล่าโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
10. นางสาวขัติยาณ๊ วิชาผาโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ ผาใหญ่โรงเรียนพนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอารียา จันทวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมรองประธานกรรมการ
3. นางปณพร พรมหล่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
4. นางนภาพร ครุธสินโรงเรียนศรีคุูณวิทยบังลังก์กรรมการ
5. นางสาวรัตนาพร สอนแสงโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นางจิญานันท์ พิมพชัยโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
7. นางจิิราภรณ์ แสงประจักษ์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ ผาใหญ่โรงเรียนพนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอารียา จันทวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมรองประธานกรรมการ
3. นางปณพร พรมหล่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
4. นางนภาพร ครุธสินโรงเรียนศรีคุูณวิทยบังลังก์กรรมการ
5. นางสาวรัตนาพร สอนแสงโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นางจิญานันท์ พิมพชัยโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ แสงประจักษ์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนภาพร ครุธสินโรงเรียนศรีคุูณวิทยบังลังก์ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี สุพลโรงเรียนชานุมานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐดา นุ้ยเสียงโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางอุ่นเรือน บุตรภักดิ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชดาภรณ์ หอมหวลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
6. นางจิราวรรณ วิลานาศโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางนภาพร ครุธสินโรงเรียนศรีคุูณวิทยบังลังก์ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี สุพลโรงเรียนชานุมานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐดา นุ้ยเสียงโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางอุ่นเรือน บุตรภักดิ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชดาภรณ์ หอมหวลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
6. นางจิราวรรณ วิลานาศโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอุ่นเรือน บุตรภักดิ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี สุพลโรงเรียนชานุมานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐดา นุ้ยเสียงโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางพรรณี กมลฤกษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางรัชดาภรณ์ หอมหวลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
6. นางจิราวรรณ วิลานาศโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอุ่นเรือน บุตรภักดิ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี สุพลโรงเรียนชานุมานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐดา นุ้ยเสียงโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางพรรณี กมลฤกษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางรัชดาภรณ์ หอมหวลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
6. นางจิราวรรณ วิลานาศโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพิทย์ระมัย วรสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี สุพลโรงเรียนชานุมานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช สินราชโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
4. นางพรรณี กมลฤกษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวนิตยา ทาตะไชยโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นางจิราวรรณ วิลานาศโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
7. นางฉวีวรรณ ผาใหญ่โรงเรียนพนาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพิทย์ระมัย วรสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี สุพลโรงเรียนชานุมานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช สินราชโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
4. นางพรรณี กมลฤกษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวนิตยา ทาตะไชยโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นางจิราวรรณ วิลานาศโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
7. นางฉวีวรรณ ผาใหญ่โรงเรียนพนาศึกษากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุมาลัย สุขกุลผู้อำนวยการโรงเรียนนายมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์ครู โรงเรียนอำนาจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นายนคร จันทะโสมครู โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี มีสุขครู โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายวิญญู คณาเสนรองผู้อำนวย โรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
6. นางวิไลพร นิยมธรรมครู โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนคร จันทะโสมครู โรงเรียนเสนางคนิคมประธานกรรมการ
2. นางสุมาลัย สุขกุลผู้อำนวยการ โรงเรียนนายมวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์ครู โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี มีสุขครู โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายวิญญู คณาเสนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
6. นางวิไลพร นิยมธรรมครู โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายธนธรณ์ โกมลวรรคโรงเรียนคึมใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ บุญศรีโรงเรียนเสนางคนิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสรัญญา ปาวรีย์โรงเรียนมัธยมแมดกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธานินทร์ ธานี โทร:0848330454 E-mail: ciknok2000@gmail.com และนายเฉลิม บูคะธรรม โทร:0810653700 E-mail : Meeteddy@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]